23 października 2020  |  godz. 9.00

SESJA OTWARTA

Zdrowie Polaków – choroby sercowo-naczyniowe w dobie pandemii COVID-19 – specjaliści radzą.
Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

SESJA POD PATRONATEM:

ROZPOCZYNAMY ZA:

Prowadzenie:

  • Anna Zimny-Zając – Medonet.pl

Ramowy program:

  • Zawał serca – Mariusz Gąsior (Zabrze)
  • Niewydolność serca – Piotr Rozentryt (Zabrze)
  • Migotanie przedsionków – Zbigniew Kalarus (Zabrze)
  • Operacje serca – Michał Zembala (Zabrze)
  • Jak komunikować się z systemem ratownictwa – Klaudiusz Nadolny (Katowice)

ORGANIZATORZY:

Dr hab. n. med. Michał O. Zembala, kardiochirurg specjalizujący się w leczeniu chorych z ciężką niewydolnością serca, wykonując zarówno zabiegi transplantacji serca, wszczepienia sztucznych komór serca (LVAD) jak i sztucznego serca (TAH). Wykonał pierwszą w Polsce implantację sztucznego serca (Syncardia) oraz pierwsze udane retransplantacje serca, wprowadzając tę formę terapii do standardu postępowania w przypadku schyłkowej niewydolności przeszczepionego serca. Ekspert w dziedzinie przezcewnikowego leczenia chorób zastawki aortalnej (TAVI), które wykonuje z dostępu zarówno przezudowego, jak i przezkoniuszkowego. Wielokrotnie miał przywilej uczyć innych – kolegów kardiologów i kardiochirurgów w Polsce oraz na świecie, m. in. w Niemczech, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Czechach, Rumunii, Szwajcarii, na Węgrzech, w Izraelu, Australii, Grecji oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej i Tajlandii. Rozwinął metodę hybrydowej ablacji migotania przedsionków. Współpracując z kardiologami – elektrofizjologami w kraju i za granicą, wspólnie mógł pomóc chorym cierpiącym z powodu przetrwałego migotania przedsionków, skutecznie przywracając rytm zatokowy. Jako ekspert-proktor, wielokrotnie uczył technik zabiegu w ośrodkach zagranicznych, głównie we Francji i Wielkiej Brytanii, a wyniki terapii prezentował na wielu krajowych i zagranicznych sympozjach i kongresach. W roku 2010 zainicjował możliwość wprowadzenia zawodu Asystenta Lekarza do krajowego systemu opieki zdrowotnej, wzorowanego na dobrze funkcjonującej w USA profesji Physician Assistant. Rozpoczęty w Śląskim Centrum Chorób Serca pilotaż spotkał się z uznaniem współpracowników, udowadniając swoją przydatność medyczną i efektywność kosztową. Jako taki pozostaje dziś wzorem dla dalszego rozwoju zawodu.

Prof. dr hab. med. Mariusz Gąsior, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Pracownik nauki, nauczyciel akademicki, Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od początku swojej pracy związany ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w którym przez 15 lat pełnił funkcję Dyrektora ds. medycznych (1999-2014). Główne zainteresowania kliniczne i naukowe: interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych, w tym wstrząsu kardiogennego, niewydolność serca, prewencja pierwotna i wtórna schorzeń sercowo-naczyniowych, leczenie hybrydowe. Innowator i propagator wykorzystywania nowych technologii w schorzeniach sercowo-naczyniowych. Inicjator i współinicjator dużych baz danych i rejestrów z zakresu schorzeń sercowo-naczyniowych. Współtwórca i wykonawca największego w Europie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS, twórca Śląskiej Bazy Sercowo-Naczyniowej SILICARD, realizowanej we współpracy z NFZ, obejmująca wszystkich chorych hospitalizowanych na terenie woj. śląskiego ze schorzeniami kardiologicznymi, a także „Health calculator” – innowacyjnego narzędzia informatyczno-statystycznego, który potrafi przewidywać rokowanie chorych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i doniesień zjazdowych. Inicjator i realizator projektów naukowo-badawczych, m.in. kierownik projektu finansowanego przez ABM pt. „Ocena częstości występowania, przebiegu klinicznego oraz leczenia kardiologicznych, neurologicznych i pulmonologicznych powikłań COVID-19”. Wieloletni inspirator i nauczyciel młodej kadry naukowej. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za swoją pracę kliniczną, naukową, dydaktyczną i organizacyjną, m.in. przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także przez Ministra Zdrowia RP. Laureat Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji „Pro Publico Bono”, przyznawanego osobom w dowód uznania ich działalności na rzecz dobra społeczności lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych.

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus – Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu; specjalista chorób wewnętrznych, doświadczony kardiolog i elektrofizjolog kliniczny. Od początku swojej pracy związany ze Śląskim Centrum Chorób Serca. Nauczyciel akademicki i wychowawca młodych lekarzy. Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-2015. Laureat wielu nagród naukowych (m. in. PTK, Rektora SUM). Specjalizuje się głównie w zakresie kardiologii inwazyjnej i elektrofizjologii klinicznej, w której wdraża nowe metody diagnostyki i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca. Przebywał na licznych szkoleniach z zakresu elektrofizjologii, ablacji, implantacja rozruszników, kardiowerterów – defibrylatorów w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Arhus (Dania) oraz Catharina Hospital w Eidhoven (Holandia). W kardiologii inwazyjnej zajmuje się leczeniem chorych z ostrymi epizodami wieńcowymi, w tym z zawałem serca powikłanym wstrząsem kardiogennym, określeniem optymalnych metod terapii, określeniem czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego, wpływem zaburzeń metabolicznych, w tym głównie cukrzycy, upośledzonej funkcji nerek na wczesne i odległe wyniki u chorych z zawałem serca. Kolejny
istotny temat kliniczny i badawczy stanowi nieoperacyjna naprawa ciężkiej, funkcjonalnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego oraz przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka u chorych z migotaniem przedsionków obarczonych zwiększonym ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu.

Dr n. o zdr. Klaudiusz A. Nadolny – ratownik medyczny. Od 2007 roku pracuje w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach na różnych stanowiskach – od ratownika medycznego w zespole ratownictwa medycznego, dyspozytora medycznego, a obecnie jako Kierownik Ośrodka Koordynacji. Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej oraz adiunkt na Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Zajmuje się nadzorem merytorycznym nad dyspozytorami medycznymi i zespołami ratownictwa medycznego. Członek wielu grup ekspertów w CMKP i MZ. Główne zainteresowania naukowe: podnoszenie jakości udzielanych świadczeń medycznych przez członków zespołów ratownictwa medycznego, w szczególności dotyczące nagłego zatrzymania krążenia. Twórca prospektywnego rejestru nagłego zatrzymania krążenia SIL-ROSC w woj. śląskim, prowadzonego wspólnie ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jeden z inicjatorów stworzenia ogólnokrajowego rejestru nagłych zatrzymań krążenia POL-OHCA. Współautor dokumentów wydawanych jako zalecenia Ministerstwa Zdrowia, m.in. dobrych praktyk leczenia bólu w podstawowych, specjalistycznych i lotniczych zespołów ratownictwa medycznego u dzieci i dorosłych (2019), czy postępowania przez dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego u pacjentów z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego (2020). Kierownik naukowy kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych w CMKP. Autor ponad 190 publikacji z zakresu ratownictwa medycznego. Autor, współautor 7 monografii naukowych. Ponad 100 wystąpień podczas konferencji w Polsce i Europie. W latach 2011-2016 Redaktor Naczelny portalu „Ratunek 24. Od wielu lat członek rady programowej czasopisma „Na Ratunek” i „Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych”; zastępca Redaktora Naczelnego czasopism „Postępy Nauk Medycznych” oraz „Emergency Medical Service”. Organizator, współorganizator wielu konferencji, sympozjów z zakresu ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej. Wielokrotnie wyróżniany, m.in. nagrodą bł. Gerarda przyznawaną przez Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym (2019).

Dr hab. med. Piotr Rozentryt, prof. SUM, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Łódzki Uniwersytet Medyczny). Po ukończeniu studiów przez krótki okres stażowy pracował w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, by podjąć pracę w Klinice Nefrologicznej Akademii Medycznej w Łodzi. W Klinice tej zdobył specjalizacje pierwszego i drugiego stopnia z chorób wewnętrznych, a następnie specjalizację z nefrologii. Podczas pracy w Łodzi zajmował się zagadnieniami neuroegulacji układu krążenia i chorób sercowo – naczyniowych u chorych z mocznicą. Po obronie pracy doktorskiej dotyczącej neuropatii autonomicznej pacjentów dializowanych, przeniósł się do Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie zajmował się opieką nad chorymi – kandydatami do przeszczepu serca oraz problemami nefrologicznymi pacjentów po przeszczepie tego narządu. Po kilku latach rozpoczął pracę w nowo powstającym Oddziale Klinicznym i Katedrze Kardiologii, w której zajmował się tworzeniem programu opieki nad chorymi z niewydolnością serca. Podczas pracy w tej Katedrze ukończył specjalizację z kardiologii i przygotował rozprawę habilitacyjną dotyczącą gospodarki równowagi anabolizm / katabolizm u chorych z niewydolnością serca. Choć od 2019 r. jest kierownikiem Katedry Toksykologii i Uzależnień na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz profesorem tej uczelni, wciąż pozostaje aktywnym lekarzem klinicystą w Oddziale Klinicznym i Katedrze Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jest uznanym ekspertem w dziedzinie niewydolności serca. Był jednym z założycieli Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przewodniczącym tej Sekcji w latach 2011 – 2013, obecnie zaś jest członkiem jej zarządu. Jest wykładowcą podczas spotkań wielu towarzystw naukowych oraz autorem bądź współautorem blisko 200 publikacji polskich i zagranicznych.